Les mer

Kvalitet

Individet i sentrum er kjernen i vårt arbeid. Vår visjon tydeliggjør dette: «vi gjør verden litt bedre, et menneske av gangen».

Individet i sentrum er kjernen i vårt arbeid. Vår visjon tydeliggjør dette: «vi gjør verden litt bedre, et menneske av gangen».

Kvalitetsarbeidet vårt er motivert ut fra tre hensyn:

  1. Selskapet skal se til at den enkelte bruker får best mulig kvalitet i tjenestetilbudet, innen for de gitte rammer. Overholde gjeldende lover, forskrifter og føringer.
  2. Selskapet skal se til at den enkelte ansatte skal oppleve å ha en trygg, verdig og bra arbeidsplass.
  3. Selskapet skal se til at man leverer den tjeneste som oppdragsgiver har bestilt, og at tjenesten leveres i tråd med gjeldende lover, forskrifter og føringer. Oppdragsgiver skal oppleve at det er ønskelig å velge Heimta for levering av nye tjenester.

Qualimax for styring og oppfølging

For å trygge overholdelse av gjeldende lover, forskrifter, offentlige føringer, samt å kunne overholde forventinger til egen virksomhet, har Ambea utviklet et eget kvalitetsstyringssystem som heter Qualimax. Dette er et verktøy for å kunne sikre at alle våre medarbeidere skal kunne gi en god og sikker tjenesteyting til den enkelte bruker.

Gjennom bruk at Qualimax setter vi tydelige kvalitetsmål for egen virksomhet. Systemet består av fire deler; styring, måling, forbedring og dokumentasjon.

Vi gjennomfører kontinuerlige kvalitetsmålinger på flere områder for å kunne sikre at vi utfører den tjenesteyting som er bestilt av våre oppdragsgivere. Kvalitetsmålingene gjennomføres i form av regelmessige internkontroller og kvalitetstilsyn. Den enkelte måling skal avstemme tjenesteytingen med mer  i forhold til egenutviklete sjekklister. Resultatet fra disse målinger gir et godt grunnlag for interne vurderinger, oppfølging og forbedring.  Gjennom kvalitetsmålinger kan organisasjonen oppdage avvik fra planlagte rutiner, samt at organisasjonen kan fange opp ideer og utviklingsmuligheter som kan overføres til hele organisasjonen. På denne måten skal kvalitetsmålinger bidra til at organisasjonen kan dra lærdommer og øke kvaliteten på tjenesteytingen for framtiden.

 

326fcec2fe8c41d5777b7af63fa48950fffffff