Les mer

Heldøgns bo- og omsorgstjenester

Vi tilbyr heldøgns bo- og omsorgstjenester til mennesker i ulike aldre, med ulike utfordringer og diagnoser.

Vi tilbyr heldøgns bo- og omsorgstjenester til mennesker i ulike aldre, med ulike utfordringer og diagnoser.

Hovedvekten av beboerne som er tilknyttet oss kommer fra opphold i psykiatrien, ofte med rus som tilleggsproblematikk. En annen stor del av tjenestene vi tilbyr er til mennesker med psykisk utviklingshemming og med diagnoser fra autismespekteret. Vi tilbyr tjenester med fokus på fleksibilitet og kvalitet, og er opptatt av at det enkelte menneske skal få tilpasset tjeneste ut ifra sitt behov og sine ønsker.

I Heimta skal den enkelte få lov til å vokse i sitt tempo gjennom fokus på mestring, positive opplevelser og økt selvstendighet. Gjennom kartlegging, god dokumentasjon og tilstedeværende ansatte skal den enkelte få øve på mestring av ulike hverdagsaktiviteter. I vårt miljøterapeutiske arbeid med den enkelte er vi opptatt av å se hele bildet, og at mål og tiltak sees i lys av totalsituasjonen.

Med dette lager vi både langsiktige og kortsiktige mål sammen med den enkelte. Brukermedvirkning er avgjørende for at alle, uansett utfordringer og utgangspunkt, skal ha mulighet til å oppnå vekst og utvikling.

Våre personalgrupper er satt sammen med fokus på tverrfaglighet og komplementære ferdigheter. Relevant utdannelse og erfaring er gjennomgående for oss rundt alle de menneskene som er tilknyttet oss.

Alle ansatte jobber i medlever turnus som innebærer at de jobber 3 til 4 døgn sammenhengende, med påfølgende fri i syv dager. Dette skal bidra til stabilitet og økt forutsigbarhet for den enkelte beboer.

Vårt mål, i tråd med vår visjon «et menneske av gangen», er bedret livskvalitet og økt grad av selvstendighet for den enkelte. Livskvalitet kan vanskelig måles, men i samarbeid med våre beboere skal vi hjelpe de med å definere mål og ønsker for fremtiden.

 

42c8d06af8d7e84627822b235b3917b4SSS