Du må først søke kommunen din om å få innvilget BPA. Dette gjør du ved å sende inn en skriftlig søknad om BPA til Helse- og sosialtjenesten i din kommune/bydel. Du finner søknadsskjemaet på nettsiden til kommunen din.

Dette skal med i søknaden

I søknaden skal dine personopplysninger registreres, samt ditt behov for assistanse. Det er viktig å konkretisere timeantallet av assistansebehovet. Ved beregning av omfanget er det viktig å gi et begrunnet behov for den assistansen du søker om. Det hjelper å sette opp en spesifisert oversikt for de konkrete oppgavene du trenger assistanse til. Ikke glem at enkelte dager er mer tidkrevende enn andre. Husk også å ta med gjøremål og oppgaver som kanskje er årlig, som for eksempel ferieturer, eller månedlig, som for eksempel reiser, kurs eller seminarer.

Beskriv helt konkret hva som er grunnen til ditt assistansebehov. Som for eksempel:

 • Utdanning og/eller arbeid
 • Husarbeid
 • Personlig stell
 • Foreningsarbeid/Samfunnsengasjement
 • Politisk arbeid
 • Sosial kontakt med nærstående og venner
 • Fritidsinteresser
 • Hobbyer
 • Familieoppgaver
 • Barn
 • Seminarer/Kurs
 • Ferier/Reiser

Fortell om deg selv:

 • Er funksjonsnedsettelsen medfødt, eller har den kommet ved en senere sykdom eller skade?
 • Hvor lenge har du hatt en funksjonsnedsettelse?
 • Er det en progredierende sykdom slik at behovet for assistanse varierer, eller gradvis vil øke?
 • Skal du begynne å studere, har du begynt å studere, er du i arbeid, skal du begynne å arbeide?
 • Er du gift eller samboer, har du barn, og bor de fremdeles hjemme?

I søknaden skal du skrive hvilke oppgaver du trenger assistanse til. Du bør også skrive litt om hvilke hensyn du bør ta for å kunne holde deg så frisk som mulig. Ta også med om personlig assistanse kan bidra til at du kan komme i arbeid, beholde arbeid, eller kanskje øke stillingsstørrelse – eventuelt forhindre at du må redusere yrkesaktiviteten. Eller om det er utdanning/studier som er aktuelt. Videre bør du beskrive hvilke konsekvenser fraværet av assistanse gir i hverdagen for deg, og eventuelt for familie/venner/nettverk.

Beskriv konkret hva du trenger assistanse til i løpet av et døgn. Hva får du ikke utført fordi du ikke har assistanse. Har du allerede assistanse, men assistansen du mottar er ikke nok? Passer ikke kommunen/bydelens tilbud inn i din hverdag, enten på grunn av arbeid, studier, eller annet? Hvilke eventuelle kommunale tjenester vil du si i fra deg dersom du får innvilget BPA?

Det er vanlig at BPA erstatter tjenester som f.eks. hjemmehjelp, støttekontakt, og/eller omsorgslønn.

Det er en stor fordel å legge ved legeerklæringer eller andre uttalelser/dokumenter fra andre fagpersoner til din søknad om BPA. Den bør inneholde de nyeste opplysningene om din funksjonshemming og hvilke konsekvenser dette har i din hverdag. Det som blir viktig er å få med forhold som påvirker ditt behov for assistanse. Det er ingen begrensninger på hvor mange timer du kan søke om, det er ditt individuelle behov som avgjør.

Hvis søknaden innvilges

Når søknaden innvilges, gir du beskjed til din saksbehandler i kommunen/bydelen om at du ønsker Heimta som din BPA-leverandør. Etter det så sender kommunen din en «individuell tre parts kontrakt om BPA» til deg og din valgte BPA-leverandør hvor det står når ditt BPA-vedtak gjelder fra, roller, ansvar og forpliktelser etc. Denne tre parts kontrakten skal signeres av alle tre parter. Assistansens omgang framkommer i av eget brev.

Hvis du skulle få avslag, helt eller delvis

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen i kommunen/bydelen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen/bydelen vil kunne gi deg veiledning, eller du kan kontakte Pasient- og brukerombudet for bistand. Klageinstans er Fylkesmannen, men før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen/bydelen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre vedtaket. Hvis kommunen/bydelen opprettholder opprinnelig vedtak, vil saken bli videresendt til Fylkesmannen for klagebehandling.

Vil du vite mere om Heimtas tilbud innen BPA?

Vil du vite mere om Heimtas tilbud innen BPA, kontakt Kim Nilsson. Les intervju med Kim eller send en E-post til: kim.nilsson@stendi.no

ee1131260c840fba5b4115da731f03d3wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww