Les mer

Hva er BPA?

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) kan lett forklares med ordene frihet og selvstendighet.

BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for mennesker med nedsatt funksjonsevne som har behov for bistand, i og utenfor hjemmet. Målet er å bidra til at individet får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonsnedsettelse.

Ordningen skal sikre selvbestemmelse og kontroll over egen hverdag og eget liv. Det er brukeren som selv leder sine assistenter.

Brukerstyrt Personlig Assistanse bygger på den internasjonale bevegelsen Independent Living som jobber for funksjonshemmedes rettigheter. Independent Living startet som en borgerrettsbevegelse i USA og det første senteret for Independent Living ble startet i Berkley, California i 1972 av aktivisten Ed Roberts.

Denne internasjonale bevegelsen mener at funksjonshemmede har samme rett til deltakelse i samfunnet som alle andre, og at funksjonshemmede skal oppleve kontroll, selvbestemmelse og frihet og at alle skal ha en lovbestemt rett til å bo der de ønsker, ha en jobb, ha rett til full deltakelse, være likestilt og inkludert i samfunnet. Det handler om å ta ansvar for eget liv – med BPA vil dette bli lettere.

Du kan lese mer om BPA på Norges Handikapforbund og på helsedirektoratet. 

BPA og Lovverk

I statsbudsjettet for 2015 er BPA fremhevet som et hovedsatsingsområde. Som en del av sitt ansvar etter Helse- og omsorgstjenesteloven har kommunen plikt til å tilby personlig assistanse.

Med virkning fra 01.01.2015 gir pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 bokstav d enkelte grupper krav på å få tjenestene organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Uavhengig av om brukere omfattes av rettigheten eller ikke, skal kommunen ha et tilbud om at tjenestene skal kunne organiseres som brukerstyrt personlig assistanse. Kommunens plikt til å tilby ordningen etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8 er med andre ord videreført.

Helsedirektoratet har utarbeidet en håndbok med informasjon om hva det innebærer å få tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Opplæringshåndbok BPA finner du her.

Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse skal bidra til å legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand skal leve et selvstendig og aktivt liv. Med en slik rett kan brukeren selv kreve å få styre tildelte tjenesteressurser til personlig assistanse og til avlastning for foreldre til barn med store funksjonsnedsettelser. Rettighetsfestingen er en del av regjeringens arbeid med å følge opp intensjonen i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringen har utarbeidet rundskriv om BPA-ordningen:

  1. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) (2000).
  2. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – utvidelse av målgruppen (2005).
  3. Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) (2015)

Vil du vite mere om Heimtas tilbud innen BPA?

Vil du vite mere om Heimtas tilbud innen BPA, kontakt Kim Nilsson. Les intervju med Kim eller ring på tlf: 469 29 069. Eller send en mail: kim.nilsson@heimta.no

98b6935094c9e689a434e3900b848caaWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW