Heldøgns bo- og omsorgstjenester

Tjenestene gis etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester til mennesker med behov for langvarig og koordinerte omsorgstjenester på grunn av betydelige atferdsutfordringer, kognitive funksjonshemninger og/ eller alvorlige psykiske lidelser.

Vi har fokus på utvikling og mål om å øke den enkeltes egenomsorg og selvstendighet. I noen tilfeller innebærer det å jobbe målrettet i samarbeid med den enkelte, slik at vedkommende i fremtiden skal leve et selvstendig liv i egen leilighet med minimum av bistand. I andre tilfeller vil tjenestemottaker ha et stort omsorgsbehov resten av livet. Fokuset vil da være å øke livskvaliteten gjennom å hjelpe den enkelte til å få ett verdig liv og oppretteholde eller utvikle selvstendig i enkelte ferdigheter, som vil være viktig for tjenestemottaker å mestre alene i fremtiden.

Tjenestene gis etter avtale og vedtak fra helsetjenesten i kommunene. Tjenestetilbudet retter seg mot enkeltpersoner med store omsorgsbehov og utfordringer i sine liv, som ofte faller utenom kommunens tradisjonelle tjenestetilbud. Målsetningen med tilbudet er å legge til rette for at tjenestemottakerne skal oppleve å ha et verdig liv med så høy livskvalitet som mulig. Det er grunnleggende at alle tjenester har fokus på å øke den enkeltes grad av selvstendighet og forhåpentligvis redusere omsorgsbehovet på sikt. Dette gjøres gjennom målrettet jobbing og stor grad av brukermedvirkning. Tjenestene er fleksible og gis på kort varsel hvis oppdragsgiverne har behov for bistand. Tjenestene gis gjennom bo- og omsorgstilbud på Heimta sine boliger, i allerede eksisterende kommunale boliger eller i tjenestemottakers eget hjem. Våre botilbud er organisert
som samlokaliserte boliger, bofelleskap eller enetiltak. Vi er også fleksible til å etablere nye tiltak på kort varsel i tjenestemottakers hjemkommune om vi ikke har ett tilbud i kommunen på tidspunktet. Heimta har botilbud flere steder i landet med hovedvekten av boliger i Østfold og Rogaland.

Vi har en miljøterapeutisk tilnærming og en atferdsanalytisk forankring. Vi legger forholdene til rette for at tjenestemottaker skal oppleve trygghet, stabilitet og forutsigbarhet i sin hverdag. Vi samarbeider med allerede eksisterende hjelpeapparat rundt tjenestemottaker og er opptatt av en god samhandling med oppdragsgiver, pårørende, hjelpeverge, fastlege, spesialisthelsetjeneste og eventuelt annet hjelpeapparat som er viktig i tjenestemottakers liv. Alle våre tjenestetilbud er døgnbemannet. Vi har døgnkontinuerlig medisinkompetansedekning på alle våre botilbud.

 

   Tilbake til tjenester