Barneboliger

Tjenestene retter seg mot barn og ungdom opp til 18 år med behov for langvarige og koordinerte tjenester på flere plan. De som kan få tjenester hos oss får innvilget vedtak etter helse og omsorgstjenesteloven. Deretter inngås det en omsorgsavtale mellom hjemkommune og Heimta.

Våre tjenester har en miljøterapeutisk tilnærming og en atferdsanalytisk forankring. Vi bidrar til å legge forholdene til rette for at den enkelte får sine grunnleggende behov for respekt, selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel ivaretatt. Vår primæroppgave er å skape en trygg omsorgsbase som legger til rette for trygghet, mestring og utvikling rundt den enkelte. Vårt mål er å legge til rette for å ivareta verdighetsprinsippet og øke livskvaliteten til de som mottar våre tjenester. Vi er opptatt av rett kompetanse rundt den enkelte som bidrar til forståelse og ivaretakelse av tjenestemottakers selvfølelse, utvikling og selvbilde.

Vi samarbeider tett med pårørende, fastlege og øvrig hjelpeapparat og instanser som er viktig i den enkeltes liv. Vi påtar oss gjerne, etter avtale med kommunen,  koordineringsansvaret for individuell plan og ansvarsgruppemøter.

Vi er opptatt av å bidra til at det enkelte barn eller ungdom får en meningsfull fritid med mestringsrelaterte aktiviteter og ett hensiktsmessig nettverk. Tjenestemottaker må få muligheten til å prøve og feile, og ta avgjørelser og påvirke beslutninger i eget liv. Vår oppgave blir å være tilstede å vise omsorg og rådføre både i vanskelige og positive situasjoner. Våre medarbeidere er gode forbilder og har en holdning om at positiv utvikling skjer gjennom samhandling og mestring snarere enn korrigering og straff. Vi jobber målrettet mot å gjøre den enkelte mer selvstendig og mestre flere ferdigheter på egenhånd i fremtiden. Vi tenker det er viktig at de ungdommer som får tjenester fra oss forberedes på voksenlivet og lærer hvordan manøvrere seg å bruke hjelpeapparatet som de må forholde seg til i fremtiden, samtidig som de skal få lov til å være barn og ungdom.

Tjenestene er fleksible og gis på kort varsel hvis oppdragsgiverne har behov for bistand. Tjenestene gis gjennom bo- og omsorgstilbud på Heimta sine boliger, i allerede eksisterende kommunale boliger eller i tjenestemottakers eget hjem. Våre botilbud er organisert som samlokaliserte boliger, bofelleskap eller enetiltak. Vi er også fleksible til å etablere nye tiltak på kort varsel i tjenestemottakers hjemkommune om vi ikke har ett tilbud i kommunen på tidspunktet. Heimta har botilbud flere steder i landet med hovedvekten av boliger i Østfold og Rogaland.

   Tilbake til tjenester